tiếng anh kinh doanh

Một số thành ngữ thông dụng trong kinh doanh

Một số thành ngữ thông dụng trong kinh doanh

Trong giao tiếp nói chung và trong kinh doanh nói riêng, có rất nhiều thành ngữ được người bản ngữ sử dụng mà ta không thể đoán nghĩa dựa trên nghĩa đen của các từ trong đó. Đối với người