thẻ học tập

Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ bằng thẻ học tập

Phương pháp dạy Tiếng Anh cho trẻ bằng thẻ học tập

Với độ tuổi đang học đọc, thẻ từ vựng có thể được dùng kế tiếp sau thẻ hình ảnh để học sinh không bị ảnh hưởng với việc đọc phát âm. Thẻ học tập là một phương pháp rất hay