phương pháp English Phonics

Cho bé học Tiếng Anh theo phương pháp English Phonics

Cho bé học Tiếng Anh theo phương pháp English Phonics

Ở các nước châu Á do đặc điểm cấu tạo ngôn ngữ, người học ở các nước này thường phát âm bằng âm mũi và thường “nuốt” âm cuối. Học Phonics cũng giúp khắc phục điểm này. Theo ông Ben