phương pháp CLIL

Bé học Tiếng Anh hiệu quả với phương pháp CLIL

Bé học Tiếng Anh hiệu quả với phương pháp CLIL

Mong muốn khám phá thế giới đưa chúng tôi đến với phương pháp giáo dục dựa vào nội dung, còn được gọi là CLIL (Content and Language Integrated Learning) Phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning) hay còn gọi