đọc ngày tháng trong Tiếng Anh

Quy tắc chung trong đọc viết ngày tháng trong Tiếng Anh

Quy tắc chung trong đọc viết ngày tháng trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cách đọc và viết ngày tháng rất đa dạng và được áp dụng theo 2 văn phong: Anh-Anh và Anh-Mỹ. Cùng tìm hiểu các quy tắc chung nhất để không bị lúng túng khi đọc và viết